shopup.com

ดูบทความข่าวสร้างสวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ

ข่าวสร้างสวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ

 

 

   
       6 ธันวาคม 2559  : สวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ              

                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

“สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ” บางบอน คืบหน้ากว่า 39% เล็งเปิดใช้ 12 ส.ค. 60

 

        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ใกล้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

บางบอน ถ.พระราม 2 ซอย 82 ว่า กทม.ได้จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขนาด 100 ไร่ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่

เดือน ธันวาคม 2558 มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2560 ขณะนี้เนื้องานคืบหน้าไปเพียงร้อยละ 39 ล่าช้ากว่ากำหนดร้อยละ 10 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคาร

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้มีความเหมาะสมกับเทคนิคการก่อสร้าง ซึ่งได้กำชับให้เร่งดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้ไปเป็นตามกำหนด ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จและเปิด

ให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

“สำหรับสวนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน ได้นำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 9 โครงการ มาเป็นแนวความคิดหลัก

ในการออกแบบสวน โดยใช้ชื่อเรียกว่า “สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ” ประกอบด้วย 1.โครงการแก้มลิง 2.โครงการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ 3.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 5.โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 6.โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน 7.โครงการเกษตรผสมผสาน 8.โครงการเกษตรปราณีต

และ 9.โครงการปลูกพืชพลังงาน ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก” นายจักกพันธุ์ กล่าว

 

ขอบคุณที่มา  http://www.matichon.co.th/

07 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 4700 ครั้ง

Engine by shopup.com